ABLE MudMaster™ Conquers Drilling Fluid Measurement - Norwegian Version

Det har lenge vært anerkjent at måling av flyt og tetthet av borevæske (slam) resulterer i forbedret borekontroll og økt sikkerhet, samtidig som det senker uproduktiv tid (non-productive time, NPT) på boreriggen og reduserer kostnader uten at det går utover sikker drift.

ABLE MudMaster™ Conquers Drilling Fluid Measurement

It has long been recognised that flow and density measurement of drilling fluid (mud) results in improved drilling control and increased safety whilst lowering non-productive time (NPT) of the drill rig, reducing overall costs without compromising safe operation.